Spółdzielczość uratowała Polskę podczas zaborów, uratuje i teraz.

Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Świetlik

Spółdzielnie zakładano nie po to, aby być bogatym, ale po to, by nie być biednym .

Kiedy Polska była pod zaborami i w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, spółdzielczość na wsi niosła poprawę bytu jej
mieszkańców. Po wojnie Polskę próbowano włączyć, w jedynie słuszny
kierunek – kolektywizacji, a jego wymuszanie owocowało niechęcią
rolników do zrzeszania się. Toteż po 1989 roku wiele spółdzielni upadło.
Dziś jest szansa na odrodzenie wiejskiej spółdzielczości i wynikającą z niej
poprawę warunków ekonomicznych wsi.

Warto jeszcze wrócić na moment do roku 1989. Wielka transformacja
gospodarcza wprowadziła kapitalistyczny system, który na terenie naszego
kraju spowodował upadek wielu zakładów państwowych i spółdzielni. Stało się to za przyczyną celowo przeprowadzonej reprywatyzacji wmawiającej ludziom fałszywie, że to co państwowe to niczyje. Majątek po zniszczeniach wojennych był odbudowany przez cale społeczeństwo za przysłowiową miskę ryżu i należała do wszystkich obywateli Polski. Odnośnie samych spółdzielni należy postawić pytania: 

Ile poradziło sobie w nowych warunkach i funkcjonowało w latach 90.?


Ile z nich nie upadło od razu po otwarciu się polskich rynków na zachodnie
produkty?

Ruch spółdzielczy podczas zaborów

Lata  |1793 1812 1900

Ruch spółdzielczy okres międzywojenny

Lata  |1914 1917 1932 1939

Ruch spółdzielczy podczas okupacji hitelerowskiej i komunistycznej

Lata  |1939 1945  1954 1981 1990

Ruch spółdzielczy w czasie przemian ustrojowych i obecnie

Lata  |1992 1996  209 2020 2021

kilka słów o nas

Spółdzielnia Świetlik

Założenia przewodnie Spółdzielni Świetlik – Reaktywacja są naturalną konty­nu­acją idei, która przyświecała założycielom Spółdzielni Świetlik powstałej w roku 1983r.

Jak napisały autorki książki „Świetlik – Zycie zawieszone na linach”

Umów się na rozmowę

Chcesz wiedzieć więcej na temat Spółdzielni Świetlik? Masz pytania? A może ciekawy pomysł i szukasz partnerów do współpracy . Dobrze trafiłeś . Umów się na rozmowę .

Czego się dowiesz ? :

Jeżeli jesteś zainteresowany spółdzielczością, masz pytania , masz propozycje lub inne przemyślenia w tym temacie zadzwoń do nas . Dzwoń na numer telefonu     +48 509 740 030. Jeżeli nie będziemy mogli odebrać telefonu w tej chwili oddzwonimy niezwłocznie.

Darmowe materiały do pobrania

Pobierz darmowe materiały  

Nasze projekty

Spółdzielnia prowadzi wiele projektów gospodarczych o bardzo szerokim zakresie tematycznym . Jednym wspólnym mianownikiem ich jest dbanie o nasze środowisko i nasze zdrowie .

Poniżej przedstawiamy je zgrupowane w 6-ciu strefach .

Esencją działalności każdej spółdzielni jest działalność gospodarcza . Przedstawiamy je w Strefie Gospodarczej . Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Strefa Zdrowia

Dbamy o zdrowie swoje i swych najbliższych . W czasach w których państwo nie wywiązuje się ze swych obowiązków musi się tym zająć społeczność spółdzielcza

Strefa Innowacyjna

Piece rakietowe, domy z drewna księżycowego, kopułowe, Centrum konopi - to część z innowacyjnych projektów Świetlika

Strefa społeczna

Projekty spółeczne oparte o zasadę spółdzielczości .

Strefa Edukacyjna

Edukacja najmłodszych , edukacja zdrowotna , szkolenia i kursy dla spółdzielców .

Strefa Prawna

Pomoc prawna, księgowość i finanse, oddłużania, sukcesja

Strefa Promocji

Zespół promocji i marketingu.

Nasze siedem zasad

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki.

Pierwsza zasada: Dobrowolnego i otwartego członkostwa

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem odpowiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu płci, przynależności społecznej, rasowej, politycznej czy religijnej.

Druga zasada: Demokratycznej kontroli członkowskiej

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób demokratyczny.

Trzecia zasada: Ekonomicznego uczestnictwa członków

Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni. Jeżeli członkowie otrzymują jakąś rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie spośród następujących celów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe przez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków

Czwarta zasada: Autonomii i niezależności

półdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy, kontrolowanymi przez swoich członków. Jeżeli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy, lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii.

Piąta zasada: Kształcenia, szkolenia i informacji

Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli oni efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa – a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną – o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych

Szósta zasada: Współpracy między spółdzielniami

Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynaro-dowych

Siódma zasada: Troski o społeczność lokalną

Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków