Członkostwo

Wpisowe i udziały jest płatne po przyjęciu do spółdzielni.
Wpisowe jest przeznaczone na obsługę administracyjną i jest bezzwrotne.
Udziały wnosi się po przyjęciu do spółdzielni i można je odebrać jeśli się z niej występuje.

Nadanie statusu członkostwa przez Spółdzielnię następuje na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3  członków Rady Nadzorczej.