Gdańsk, dnia 3.03.2020  

Statut Spółdzielni Świetlik 

I. Nazwa, siedziba i teren działania 

§ 1 

1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Świetlik. 

2. Spółdzielnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo  spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej  ustawą oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą spółdzielni jest Gdańsk, a terenem działania terytorium Polski oraz innych  krajów europejskich i znajdujących się poza Unią Europejską. 

2. Czas trwania spółdzielni jest nieograniczony 

§ 3 

Spółdzielnia ma osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany  przepisami prawa oraz statutem. 

§ 4 

1. Spółdzielnia może się zrzeszać w jednym z centralnych związków spółdzielczych oraz  może być członkiem innych związków spółdzielczych. 

2. Spółdzielnia może być członkiem innych organizacji społecznych i pracodawców.

3. Spółdzielnia może tworzyć Związki Rewizyjne i Związki Gospodarcze. 

II. Cel spółdzielni oraz przedmiot jej działalności 

§ 5 

Celem spółdzielni jest prowadzenie na zasadach samorządu spółdzielczego działalności  gospodarczej we wspólnym przedsiębiorstwie, jak również dedykowanie tym działaniom  przypisanych norm etycznych i humanistycznych szczególnie powiązanych z pracowniczym  etosem chrześcijańskim i realizowanych w praktycznej działalności społecznej. Jak również: 

1) przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego  przedsiębiorstwa w oparciu o działalność członków, osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym  aktywizację zawodową; 

2) realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz  reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa – podejmowanie działań mających za  przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w  życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu,  a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego  utrzymania; 

3) prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz  środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych

zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.  873, z późn. zm.). 

4) współpraca ze szkołami zawodowymi i technicznymi w kwestii organizacji praktyk  zawodowych w Zakładach Spółdzielni w kategorii rzemiosła oraz zarządzania 

§ 6 

Przedmiotem działalności gospodarczej spółdzielni według Polskiej Klasyfikacji Działalności  jest: 

1) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu  (01.11) 

2) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania  produktów leśnych (02.1) 

3) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.3)

4) Górnictwo rud metali nieżelaznych (07.2) 

5) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (08.1) 

6) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.3) 

7) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (10.7) 

8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (10.8) 

9) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania  (16.2) 

10) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafia (18.1) 

11) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw  sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.1) 

12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów  kosmetycznych i toaletowych (20.4) 

13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (20.5) 

14) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (22.5) 

15) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (24.4) 

16) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i  sterowniczej energii elektrycznej (27.1) 

17) Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.1)

18) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (45.3) 

19) Produkcja statków i łodzi (30.1) 

20) Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.9)

21) Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (32.1)

22) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.9) 

23) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (33.1)

24) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energia elektryczna (35.1)

25) Zbieranie odpadów (38.1) 

26) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2)  

27) Odzysk surowców (38.3) 

28) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.1)

29)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i  niemieszkalnych (41.2) 

30) Roboty związane z budowa dróg kołowych i szynowych (42.1) 

31) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1) 

32) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji  budowlanych (43.2)

33) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3) 

34) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9) 

35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  (45.1) 

36) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2)

37) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,  z wyłączeniem motocykli (45.3) 

38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż  hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.4) 

39) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1) 

40) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (46.2) 

41) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.3)

42) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5)

43) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46.6)

44) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7) 

45) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9) 

46) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach (47.2) 

47) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (47.5) 

48) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (47.7) 

49) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8)

50) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami i targowiskami  (47.9) 

51) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1) 

52) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1) 

53) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.2)

54) Pozostałe zakwaterowanie (55.9) 

55) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z  wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1) 

56) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)

57) Przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (63.1)

58) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów  emerytalnych (64.9) 

59) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów  emerytalnych (66.1) 

60) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1) 

61) Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2)

62) Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3)

63) Działalność prawnicza (69.1) 

64) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów  finansowych(70.1) 

65) Doradztwo związane z zarzadzaniem (70.2) 

66) Działalność fotograficzna (74.2) 

67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  niesklasyfikowana (74.9) 

68) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac  chronionych prawem autorskim (77.4)

69) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  (78.1) 

70) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.2) 

71) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.3)

72) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1)

73) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane  (79.9) 

74) Sprzątanie obiektów (81.2) 

75) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.3)

76) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (82.3)

77) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9) 

78) Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 

79) Działalność wspomagająca edukacje (85.6) 

80) Działalność szpitali (86.1) 

81) Praktyka lekarska (86.2) 

82) Pozostała działalności w zakresie opieki zdrowotnej (86.9) 

83) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1)

84) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.2)

85) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób  niepełnosprawnych (87.3) 

86) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9) 

87) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kultura  (91.0) 

88) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych  (94, 1) 

89) Pozostała indywidualna działalność usługowa (96.0) 

§ 7 

1. Przedmiotem działalności społecznej spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych, oświatowych i kulturalnych członków spółdzielni oraz ogólne pojęte  umacnianie i rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, a także udział w  przedsięwzięciach zmierzających do ulepszania warunków wykonywania działalności  gospodarczej i promowania postaw społeczno – obywatelskich nawiązujących do  tradycji spółdzielczości w Polsce oraz likwidacji barier tej działalności. 

2. Spółdzielnia działać będzie na rzecz osób i środowisk pokrzywdzonych bezprawnymi  działaniami organów publicznych – w celu przywrócenia konstytucyjnej reguły państwa  prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. 

§ 8 

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych spółdzielnia może prowadzić zakłady  wytwórcze, usługowe i handlowe, stosować system pracy nakładczej, rozwijać  kooperację z innymi podmiotami gospodarczymi, uczestniczyć w targach, giełdach,  pokazach i wystawach na obszarze Europy i innych kontynentów. A w szczególności  wchodzić, jako udziałowiec bądź akcjonariusz w spółki kapitałowe, które mają  prowadzić lub już prowadzą działalność w tym zakresie. Może również powoływać  tego rodzaju spółki ze swoimi członkami. 

2. Spółdzielnia realizuje swoje cele wymienione w §5 między innymi poprzez prowadzenie  wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o czynności wykonywane przez członków oraz  innych osób niezbędnych do realizacji przyjętych celów.

3. Dla realizacji celów spółdzielnia może prowadzić działalność w zakresie: produkcji,  usług, handlu. 

§ 9 

Dla wykonywania swoich zadań spółdzielnia może współdziałać z innymi organizacjami  społecznymi i podmiotami gospodarczymi, a także zgłaszać akces na zasadach partnerskich do  organizacji europejskich i światowych, grupujących organizacje i instytucje wytyczające sobie  cele statutowe zbliżone do założeń programowych Spółdzielni Świetlik. W szczególności  spółdzielnia może tworzyć z tymi organizacjami i podmiotami spółdzielnie osób prawnych oraz  spółki handlowe, korporacje i porozumienia społeczne. 

III. Członkowie i zasady przyjmowania członków do Spółdzielni 

§ 10a 

1. Członkowie Spółdzielni dzielą się na: 

1) członków założycieli 

2) członków zwyczajnych 

3) członków honorowych 

4) członków wspierających 

§ 10b 

1. Członkiem założycielem może być: 

1) Założyciel Spółdzielni, który podpisał statut podczas zebrania założycielskiego, uzyskał status członka założyciela z chwilą zarejestrowania Statutu.  

2) Osoba fizyczna, która w okresie 1983-1994 przez min. 3 lata była członkiem  Spółdzielni Świetlik, lub Spółdzielni Gdańsk, w oparciu o oświadczenie woli wyrażone w złożeniu deklaracji członkowskiej. 

3) Członek zwyczajny, któremu nadano status członka założyciela w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podjętej na wniosek zwykłej większości ogólnej liczby członków założycieli. 

4) Dzieci członków Pierwszej Spółdzielni Świetlik po otrzymaniu akceptacji minimum 4 podpisów członków Założycieli. 

2. Postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków zwyczajnych obowiązują w  równym stopniu również członków założycieli. 

§ 10c 

1. Członkiem zwyczajnym Spółdzielni może być: 

a) osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

b) osoba bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

c) osoba uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu  programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

d) osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

e) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz reintegracji  społecznej i zawodowej, gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem jest  działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy; 

2. Członkiem zwyczajnym Spółdzielni może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność  do czynności prawnych. 

3. Członkiem zwyczajnym Spółdzielni może być także małoletni powyżej 14 roku życia,  w oparciu o własne oświadczenie woli i zgodę swego opiekuna prawnego, a nadto inna osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jeśli ograniczenie to  nastąpiło w czasie trwania członkostwa. 

4. Członek, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem organów Spółdzielni, a w  Walnym Zgromadzeniu bierze udział przez swego przedstawiciela ustawowego.

5. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni, reprezentują jej przedstawiciele  ustawowi lub pełnomocnicy. 

6. Członkiem Spółdzielni może być również osoba nie spełniająca warunku określonego  w §10c ust.1 pkt a)-e), jeżeli jej praca na rzecz Spółdzielni wymaga szczególnych  kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie Spółdzielni. 

§ 10d 

1. Członkiem honorowym może być: 

1) osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Spółdzielni,

2) osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Spółdzielni, 

3) osoba fizyczna powszechnie uznawana za autorytet w konkretnej dziedzinie. 2. Postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków zwyczajnych nie obowiązują  członków honorowych. 

§ 10e 

1. Członkiem wspierającym może być: 

1) osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Spółdzielni,

2) osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Spółdzielni,

2. Postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków zwyczajnych nie obowiązują  członków wspierających. 

§ 11 

1. Warunkiem nadania statusu członkostwa jest złożenie stosownej deklaracji.

2. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej, pod sankcją nieważności.

3. Podpisana deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, numer kontaktowy oraz adres e-mail, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną  dodatkowo nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, wysokość wpisowego oraz dane dotyczące ewentualnych wkładów. 

4. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji. 

5. Członek Spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego  śmierci wypłacić udziały. 

§ 12

1. Przystępujący do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami spółdzielni z  chwilą nadania statusu członkostwa przez Spółdzielnię. 

2. Nadanie członkostwa zwyczajnego następuje pod warunkiem uzyskania rekomendacji  dwóch Członków Założycieli. 

3. Nadanie członkostwa honorowego i wspierającego następuję pod warunkiem uzyskania  rekomendacji trzech Członków Założycieli. 

4. Nadanie statusu członkostwa przez Spółdzielnię następuje na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3  członków Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie nadanie statusu członkostwa w ciągu  sześciu miesięcy od dnia złożenia przez niego deklaracji. 

6. Nadanie statusu członkostwa powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych  dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów. 

7. O uchwale Rady Nadzorczej o nadaniu statusu członkostwa lub o odmowie nadania Zarząd zawiadamia na piśmie ubiegającego się w ciągu dwóch tygodni od dnia  powzięcia stosownej uchwały. Zawiadomienie o odmowie nadania statusu członkostwa  Spółdzielni powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o terminie i trybie  wniesienia odwołania. 

8. Odwołanie od uchwały odmawiającej nadania statusu członkostwa Spółdzielni wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały,  na piśmie za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia. 

9. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w terminie dwóch miesięcy od daty jego wniesienia. 

10. Głosowanie w sprawie odwołania kandydata na członka Spółdzielni zapada zwykłą większością głosów. 

IV. Prawa i obowiązki członków spółdzielni.

§ 13

1. Członek zwyczajny Spółdzielni ma prawo: 

1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,

2) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,

3) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,

4) uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej działalności i zamierzeniach, 

5) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących  jej działalności,

6) otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz wglądu do rejestru członków,  uchwał organów Spółdzielni, protokołów z obrad organów Spółdzielni,  protokołów lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni,  umowami zawieranymi przez Spółdzielnie z osobami trzecimi, a także  sporządzania z nich odpisów; 

7) do osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów rozpatrujących  jego sprawę. 

2. Członek honorowy i wspierający ma prawo: 

1) Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

2) Wspierać działalność Spółdzielni osobiście, materialnie lub w inny sposób.

§ 14 

1. Członek zwyczajny Spółdzielni ma obowiązek: 

1) wspólnego tworzenia nowoczesnej, przyjaznej i pomocnej człowiekowi organizacji,  w której podmiotowość osoby i relacje międzyludzkie są kluczowe, ponieważ to one decydują o sukcesie, 

2) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów, a także uchwał organów Spółdzielni, 

3) dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań  statutowych,

4) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz uczestniczenia w czynnościach organów, do których został wybrany,

5) wpłacanie wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w terminach ustalonych  Statutem.

2. Członek wspierający ma obowiązek: 

1) Wpłacenie wpisowego w terminach ustalonych Statutem.  

V. Ustanie członkostwa w Spółdzielni 

§ 15 

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 

1) wystąpienia członka ze Spółdzielni. 

2) wykluczenia członka ze Spółdzielni, 

3) wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni. 

§16 

1. Członek Spółdzielni może z niej wystąpić za wypowiedzeniem. 

2. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca w  którym upływa termin wypowiedzenia. 

4. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

5. Okres wypowiedzenia można skrócić za porozumieniem stron i za zgodą Rady Nadzorczej. Staje się ono wówczas skuteczne z chwilą zawarcia. 

§ 17 

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. 

2. Przyczynami wykluczenia są w szczególności: 

1) popełnienie przestępstwa na szkodę Spółdzielni, 

2) ciężkie lub uporczywe naruszanie obowiązków członkowskich, a w szczególności  zasad określonych statutem, 

3) umyślne działania na szkodę Spółdzielni, 

4) istotne lub uporczywe naruszanie obowiązków, wynikających z zawartych przez  spółdzielnie umów; 

5) dokonanie nadużyć w korzystaniu ze świadczeń Spółdzielni, 

6) przekazywania poza strukturami Spółdzielni informacji, które zostały przyjęte jako „poufne” przez Zarząd Spółdzielni, bądź Radę Nadzorczą. 

§ 18

1. Wykreślenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy z przyczyn przez niego niezawinionych nie wykonuje on obowiązków statutowych. W szczególności przyczyną wykreślenia może być: 

1) utrata przez członka Spółdzielni zdolności do czynności prawnych, 

2) utrata zdolności do wykonywania pracy w stopniu całkowitym lub w znacznym stopniu. 

3) śmierć członka Spółdzielni, 

4) wykreślenie członka Spółdzielni – osoby prawnej z Krajowego Rejestru Sądowego,

5) nieuiszczenie lub nieuzupełnienie w deklarowanym terminie wpisowego lub umówionego wkładu członkowskiego. 

§ 19 

Uchwałę w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni podejmuje po jego  wysłuchaniu Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów. W przypadku, gdy członek  Spółdzielni nie stawił się w wyznaczonym terminie na posiedzenie Rady Nadzorczej wykreślenia dokonuje się większością 2/3 głosów, pod warunkiem powiadomienia  zainteresowanego członka Spółdzielni na 3 dni przed terminem obrad Rady Nadzorczej. 

§ 20 

1. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 

a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady  nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia; 

b) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego  zgromadzenia; 

c) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady  nadzorczej albo walnego zgromadzenia. 

2. Członek wykluczony lub wykreślony ma prawo odwołać się od uchwały Rady  Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie swojego wykluczenia lub  wykreślenia w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały, albo  zaskarżyć do sądu uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie swego wykluczenia lub  wykreślenia w terminie do sześciu tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały. 

§ 21 

1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. 

2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.  

§ 22 

1. Wierzyciel członka Spółdzielni może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.

2. W razie zajęcia przez wierzyciela udziału w Spółdzielni, Spółdzielni służy prawo  pierwszeństwa ich nabycia w postępowaniu egzekucyjnym. 

§ 23 

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz  miejsca zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich  nazwę i siedzibę), adres e-mail i telefon kontaktowy, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów i ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. 

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni mają prawo przeglądać rejestr. 

VI. Wpisowe i udziały członkowskie 

§ 24 

1. Wpisowe dla członków zwyczajnych wynosi: 

1) dla osób fizycznych i prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej – 100  zł; 

2) dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą – od 100 zł  do 1.000 zł; według ustaleń z Zarządem Spółdzielni. 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może odstąpić  od pobierania wpisowego lub zamienić je na aport w postaci pracy społecznie i organizacyjnie użytecznej na rzecz Spółdzielni. 

4) dla osób fizycznych jak i prawnych deklarujących członkostwo wspierające w  Spółdzielni wysokość wpisowego jest dowolna i wynosi min. 100 zł.

5) osoby fizyczne jak i prawne deklarujące członkostwo honorowe nie uiszczają wpisowego. 

2. Członek Spółdzielni obowiązany jest wpłacić wpisowe w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go o przyjęciu do Spółdzielni lub w innym terminie uzgodnionym  z Zarządem. 

3. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§ 25 

1. Udział członkowski wynosi 100 zł. 

2. Przystępujący do Spółdzielni może zadeklarować dowolną liczbę udziałów.

3. Członkowie honorowi i wspierający nie deklarują i nie wnoszą udziałów.

4. Zadeklarowane udziały wpłaca się w całości lub w częściach uzgodnionych z Zarządem ratach w terminie nieprzekraczającym 24 miesięcy. 

5. W razie niewpłacenia przez członka Spółdzielni udziału w wymaganym terminie, Zarząd może uchwalić pozbawienie go niektórych świadczeń spółdzielni do czasu wypełnienia obowiązku wpłaty lub wystąpić z wnioskiem o wykreślenie członka  Spółdzielni. 

6. Udziały za zgodą Zarządu mogą być przekazywane w formie wniesionej pracy, bądź  wkładów materialnych i niematerialnych, po ich wspólnej wycenie przez Zarząd i zainteresowanego. 

7. Członkowie Spółdzielni są zobowiązani do podwyższania swoich udziałów o min 2 udziały rocznie. W sytuacjach losowych Prezes Zarządu może zwolnić członka  Spółdzielni z tego obowiązku.

§ 26 

Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni jedynie do wysokości zadeklarowanych udziałów. 

VII. Organy Spółdzielni – część ogólna 

§ 27 

1. Organami Spółdzielni są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

2. Wybory do organów Spółdzielni przeprowadza się w głosowaniu tajnym spośród  nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 

3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie odpowiednio do wyboru lub odwołania  kandydatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwał przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 

VIII. Walne Zgromadzenie 

§ 28 

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 

2. Każdy członek zwyczajny Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych  udziałów. 

3. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez  pełnomocnika za okazaniem pełnomocnictwa sporządzonego co najmniej w formie  pisemnej. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym  przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz  przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Członkowie Honorowi i Członkowie  Wspierający.  

§ 29 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej i kulturalnej,

2) wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej, 

3) wybór i odwołanie Zarządu 

4) rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i  sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków  spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom  zarządu, 

5) rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną  działalności spółdzielni, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu  pokrycia strat,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej  wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji oraz  występowania z nich, 

9) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć,

10) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności spółdzielni,

11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału lub likwidacji  spółdzielni, 

12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady  nadzorczej, 

13) uchwalanie zmian statutu, 

14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku  spółdzielczego, 

15) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona;

16) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku  spółdzielczego, 

17) podejmowanie uchwał o utworzeniu w spółdzielni funduszu socjalnego.

18) podejmowanie uchwał o wstrzymaniu wykonywania projektów realizowanych  przez Spółdzielnię.  

2. Walne zgromadzenie może podejmować również uchwały w sprawie wykluczenia lub  wykreślenia członka spółdzielni, przy czym kompetencja ta przysługuje również  Radzie Nadzorczej. 

§ 30

1. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.  

2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 

2) przynajmniej 1/10 liczby członków zwyczajnych spółdzielni, nie mniej jednak niż  3 członków. 

3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. 

4. W wypadku wskazanym w ust. 2 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie,  aby mogło się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie  nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada  Spółdzielcza, na koszt spółdzielni. 

§ 31 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków, Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na dwa tygodnie przed  terminem Walnego Zgromadzenia. Prawidłowe zawiadomienie również może odbywać  się drogą elektroniczną na wskazane przez członków spółdzielni adresy e-mail. 

2. O zwołaniu walnego zgromadzenia ogłasza się ponadto w siedzibie Zarządu i we  wszystkich zakładach spółdzielni. 

3. Uprawnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać zamieszczenia  oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym  żądaniem na piśmie najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

4. Zarząd zobowiązany jest uwzględnić żądanie, o którym mowa a ust. 3. W tym wypadku Zarząd zawiadamia na piśmie podmioty wymienione w ust. 1 najpóźniej na 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Postanowienia ust. 2 stosuje się przy tym  odpowiednio. 

§ 32 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych  porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób  określony w statucie. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością uprawnionych do głosowania, obecnych  na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu.  

3. Walne Zgromadzenie może większością głosów zmienić kolejność spraw objętych  porządkiem obrad, ale nie może uzupełniać porządku obrad innymi sprawami. 

§ 33 

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej. Pod nieobecność  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera jego Zastępca,  Prezes lub Członek Zarządu stwierdzając prawidłowość zwołania Walnego  Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. Następnie zgłasza wybór  Przewodniczącego, Sekretarza. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami  Walnego Zgromadzenia.  

2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz. 

3. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego i  Krajowej Rady Spółdzielczej. 

4. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd spółdzielni, przez co najmniej  10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego. 

§ 34 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz  wszystkie jej organy. 

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami lub godząca w  interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być  zaskarżona do sądu. 

4. Każdy członek spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.  Jednakże prawo zaskarżenia uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka  spółdzielni przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu. 

5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, spółdzielnie reprezentuje pełnomocnik ustanowiony  przez Radę Nadzorczą. 

6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały bądź uchylające  uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich  jej organów. 

IX. Rada Nadzorcza 

§ 35 

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do jedenastu członków, wybranych przez Walne  Zgromadzenie spośród członków spółdzielni na czas nieokreślony. 

3. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana  osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

4. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali zwykła większość  głosów. W razie uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, przeprowadza się  na tych kandydatów głosowanie dodatkowe, a do rady nadzorczej wybrany zostaje  kandydat, który w głosowaniu dodatkowym uzyskał największą ilość głosów. 

5. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek: 1) odwołania go przez Walne Zgromadzenie większości 2/3 głosów, 2) zrzeczenia się mandatu, 

3) śmierci członka Rady Nadzorczej. 

4) Utratę praw członkowskich 

6. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w jego miejsce wybiera się  innego członka. Kadencja tego członka upływa z końcem kadencji Rady Nadzorczej. 

§ 36 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej i  kulturalnej, a w szczególności przyjęciu do realizacji przez Spółdzielnię nowych  projektów. 

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań  gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię  praw jej członków, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków, 

3) kontrola zgodności działalności spółdzielni z przepisami prawa i statutem,

4) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności  wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia  zakładu lub innej jednostki organizacyjnej na pisemny wniosek Zarządu

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznej lub  wystąpienia z niej, 

7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni, 

8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 

9) uczestniczenie w lustracji spółdzielni, podejmowanie uchwał w sprawie wykonania  zaleceń lustracyjnych oraz składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań  zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych; 

10) podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych pomiędzy spółdzielnią a  członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka  Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do  reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią  upoważnionych. 

2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od zarządu, członków i pracowników  spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz  sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni. 

3. Rada Nadzorcza może wydawać zarządowi zalecenia w sprawie przeprowadzonych  kontroli, rozpatrzonych sprawozdań Zarządu oraz skarg i zażaleń na działalność Zarządu. Zarząd winien zawiadomić radę nadzorczą o sposobie wykonania zalecenia w  terminie zakreślonym przez Radę Nadzorczą.

4. Radca Nadzorcza może podejmować również uchwały w sprawie wykluczenia lub  wykreślenia członka spółdzielni, 

§ 37 

Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają  zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy ogólnej  liczby członków Rady Nadzorczej. 

§ 38 

1. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera spośród swoich członków  Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią  Prezydium Rady Nadzorczej. 

§ 39 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, Zastępca  Przewodniczącego lub Sekretarz w formie elektronicznej poprzez wysłanie  zawiadomienia na adresu członków Rady Nadzorczej co najmniej na 3 dni przed  terminem zebrania, co najmniej raz na dwa miesiące. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek Komisji  Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej lub na wniosek  Zarządu, w terminie 3-7 dni od dnia złożenia/ przeslania wniosku. 

§ 40 

1. Prezydium Rady Nadzorczej może zaprosić na posiedzenie Rady członków Zarządu,  członków spółdzielni oraz jej pracowników. 

2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej należy zaprosić przedstawiciela Zarządu, jeśli zbiera  się ona na wniosek Zarządu, a także członków spółdzielni, których skarga, wniosek lub  odwołanie jest przedmiotem obrad Rady. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej również mogą odbywać się z wykorzystaniem  elektronicznych systemów łączności, w tym poprzez łączność internetową,  telefoniczną, wideokonferencję. W takim przypadku na następnym zebraniu Rady  Nadzorczej spisuje się protokół z poprzedniego posiedzenia. 

X. Zarząd spółdzielni 

§ 41 

1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie  innym organom. 

§ 42 

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Członków Zarządu.

2. Prezesa i Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie na czas nieokreślony.

3. Wyboru Członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez co najmniej dwóch członków Spółdzielni

4. Na stanowisko Prezesa i Członków Zarządu przeprowadza się oddzielne głosowanie.

5. Do Zarządu wybrany zostaje ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał  największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż równą 3/5 obecnych na Walnym zwołanym zgodnie ze statutem. W wypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał  wymaganej większości głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie. 

§ 43 

1. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego kompetencje obejmują nadzór nad  całością bieżących prac spółdzielni, a zwłaszcza zagadnieniami produkcyjnymi i  społecznymi. 

2. Prezes zwołuje, co najmniej raz na dwa tygodnie posiedzenia Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały i wydaje zarządzenia w obecności co najmniej połowy  liczby członków, uwzględniając właściwości kompetencyjne zastępców.

4. Na posiedzeniach Zarządu mogą brać z głosem doradczym przewodniczący Rady  Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy Członkowie  Zarządu obecni na posiedzeniu. 

6. Oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składają przynajmniej dwaj Członkowie  Zarządu lub jeden Członek Zarządu i ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik, a w  przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj  pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd. 

7. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej ustanowić pełnomocnika do prowadzenia  przedsiębiorstwa lub zakładu spółdzielni, jak również projektu społecznego  realizowanego przez Spółdzielnię. 

8. Posiedzenia zarządu również mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych  systemów łączności, w tym poprzez łączność internetową, telefoniczną,  wideokonferencję. W takim przypadku na następnym zebraniu Zarządu spisuje się  protokół z poprzedniego posiedzenia. 

§ 44 

1. Prezes Zarządu jest kierownikiem spółdzielni w rozumieniu przepisów szczególnych.

2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy nie zastrzeżone dla innych Organów Spółdzielni, w przypadku wieloosobowego zarządu. 

3. Wynagrodzenie kadry zarządzającej jest ograniczone do 3 krotnej średniej krajowej. 

§ 45 

Organem uprawnionym do zawarcia oraz rozwiązania umowy o pracę z członkami Zarządu jest  Rada Nadzorcza reprezentowana przez Prezydium Rady Nadzorczej. 

§ 46 

Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy Członkami Zarządu określa Prezes  Zarządu w Regulaminie Zarządu. 

XI Zasady finansowe Spółdzielni 

 § 47 

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego  przy zapewnieniu przeznaczeniu wpływów na wykonanie celów statutowych.  

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy obejmujący 12 kolejnych pełnych miesięcy.  Pierwszy rok obrotowy może być dłuższy niż 12 kolejnych pełnych miesięcy. 

Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być  uzupełniane kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.  

 § 48 

1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.  

 § 49 

1. Statutowa działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie  społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność społeczną i oświatowo-kulturalną  na rzecz członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie  użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu  przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i może być prowadzona jako statutowa  działalność odpłatna. 

2. Spółdzielnia dokonuje rachunkowego wyodrębnienia form działalności, w stopniu  umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem  przepisów o rachunkowości. 

 § 50 

1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są: 

1) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych  źródeł określonych w odrębnych przepisach, 

2) fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części  nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, 

3) fundusz inwestycyjny, powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej. 

3. Spółdzielnia może tworzyć także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady  tworzenia i gospodarowania tym funduszem określają odrębne przepisy ustawowe. 

4. Spółdzielnia może też utworzyć inne własne fundusze przewidziane w przepisach  ustawy z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze.  

§ 51 

1. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe  wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.  

§ 52 

1. Nadwyżka bilansowa w całości jest przeznaczona na wzmocnienie potencjału gospodarczego  Spółdzielni i jej Zakładów a w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na  działalność pożytku publicznego prowadzona na rzecz społeczności lokalnej i podlega  podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na: 

1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40 %;

2) cele, o których mowa w Rozdziale II §5 i §6 ust.- nie mniej niż 40 %; 3) fundusz inwestycyjny – 20% 

2.Nadwyżka bilansowa nie może podlegać dystrybucji pomiędzy członków Spółdzielni, w  szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również  nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów. 

XII. Postanowienia końcowe 

§ 53 

Likwidacja, podział i łączenie się spółdzielni oraz jej upadłość lub przekształcenie Spółdzielni  lub jej wydzielonej części w spółkę prawa handlowego następuje w wypadkach i na zasadach  określonych w ustawie. Prawo spółdzielcze oraz w przepisach szczególnych. 

§ 54 

Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów. 

§ 55 

Zarząd Spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi spółdzielni na jego żądanie odpis  niniejszego Statutu. 

DATA: 16 grudnia 2019 

Przewodniczący XVII Walnego Zgromadzenia Grzegorz Szrejder

Sekretarz XVII Walnego Zgromadzenia Krzysztof Choroś 

Prezes Zarządu Tomasz Chodnikiewicz